มท 0210.5/ว4300 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2560 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
    หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท (CCTV)
มท 0210.5/ว7514 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2559 เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคาและ
ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
    ปรับปรุงแบบ คกก.มท.01 และ แบบ คกก.มท.03 ; ยกเลิกแบบ คกก.มท.02
มท 0210.5/ว5794 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
    การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
มท 0210.5/ว4043 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2559 เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด
    ให้ยกเลิกเฉพาะองค์ประกอบ หน. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สนจ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
และแต่งตั้ง ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการแทน
มท 0210.5/ว0786 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ
    ตอบ จ.พิจิตร กรณีโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งมีการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลภาพจากกล้องผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) จัดเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องผ่านคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยก่อนการจัดหา
มท 0210.5/ว7658 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ
   

หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก 0203.5/12326 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2558
เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

- แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558
1) การจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (PoE L2 Switch) มีการนำข้อมูลไปประมวลผล หรือเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ โปรแกรมสแกนใบหน้า ที่มีการนำภาพหรือข้อมูลจากกล้องไปประมวลผล ถือว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. รวมทั้ง ควรคำนึงถึงการบูรณาการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2556 ด้วย
2) วงเงินเกิน 100 ล้านบาท ต้องเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเพื่อพิจารณา
3) เกณฑ์ราคากลางฯ ตามประกาศของ ทก. เป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ ภายในราคาที่กำหนด หน่วยจัดหาสามารถกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมได้

มท 0210.5/ว4418 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2555 เรื่อง การมอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
    สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
มท 0210.5/ว2447 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2556 เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    (1) จะพิจารณาโครงการจัดหาระบบ CCTV เฉพาะในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น จะไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น เช่น กล้อง เลนส์ อุปกรณ์บันทึกภาพ
(2) หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องติดตามข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานของ CCTV จากเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร www.mict.go.th หรือที่ http://www.mict.go.th/view/1/CCTV
หมายเหตุ ::
  • ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มเติม
  • คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
  • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  • คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV