ครั้งที่ 5/2561 สข 0017.2/ว 5415 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561   รายงานการประชุม  

ครั้งที่ 4/2561

สข 0017.2/ว4067 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
สข 0017.2/ว4068 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 (การประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
  รายงานการประชุม  

ครั้งที่ 3/2561

สข 0017.2/ว1565 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561   รายงานการประชุม  

ครั้งที่ 2/2561

สข 0017.2/ว 33 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561   รายงานการประชุม  

ครั้งที่ 1/2561

สข 0017.2/ว 529 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   รายงานการประชุม  
ครั้งที่ 6/2560 หนังสือแจ้ง   ดาวน์โหลดรายงานการประชุม  
ครั้งที่ 5/2560 สข 0017.2/ว 5367 ลว. 17 สิงหาคม 2560   ดาวน์โหลดรายงานการประชุม  
ครั้งที่ 4/2560 สข 0017.2/ว 4919 ลว. 11 กรกฎาคม 2560   ดาวน์โหลดรายงานการประชุม  
ครั้งที่ 3/2560 สข 0017.2/ว 4918 ลว. 11 กรกฎาคม 2560   ดาวน์โหลดรายงานการประชุม  
ครั้งที่ 2/2560 สข 0017.2/ว 1393 ลว. 7 มีนาคม 2560   ดาวน์โหลดรายงานการประชุม  
ครั้งที่ 1/2560 สข 0017.2/ว 111 ลว. 9 มกราคม 2560   ดาวน์โหลดรายงานการประชุม