สข 0017.2/ว 4068 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งเอกสารประกอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (การประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งเอกสารภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2561)
สข 0017.2/ว 245ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 + ส่งโครงการภายในวันที่ 8 มิย 61
สข 0017.2/ว 6416 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (cctv ไม่เกิน 1 แสน)
สข 0017.2/ว 4366 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขยายระยะเวลาการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
สข 0017.2/ว 5043 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
สข 0017.2/ว 1394 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
สข 0017.2/ว 171 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
สข 0017.2/ว 112 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดสงขลา
- คณะกรรมการบริหารฯพิจารณาเฉพาะโครงการฯที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานกลั่นกรองฯ
- เห็นชอบปฏิทินการประชุมพิจารณาโครงการฯ (จัดประชุมเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และสิงหาคม)
สข 0017.2/ว 5858 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 1 แสน)
สข 0017.1/ว7701 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2559
- สรุปลักษณะงานที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท
- ปรับแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณาตามระยะเวลาที่กำหนด