รายการเอกสาร โครงการที่มีมูลค่า
100 ล้านบาทขึ้นไป 10 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 1 แสนบาท
(ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์)
ไม่เกิน 1 แสนบาท
(เป็นไปตามหลักเกณฑ์)
1. หนังสือนำส่ง เสนอ คกก.มท.ก่อนเสนอ
คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
เสนอ คกก.มท. เสนอ คกก.จังหวัด เสนอ คกก.จังหวัด หน่วยงานดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการฯ
(ตามหลักเกณฑ์ที่แจ้งตามหนังสือที่ มท 0210.5/ว5794 ลว 10 ต.ค. 59 )
2. คกก.มท.01 ปรับปรุงตามมติที่ประชุม คกก.มท. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ดาวน์โหลด
!! ลงนามกำกับทุกหน้า
3. แบบรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (เสนอ คกก.ก่อนจัดหา) ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลฯ
ดาวน์โหลด
แบบรายงานฯ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
ดาวน์โหลด
กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ใช้แบบรายงานฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
ดาวน์โหลด
!! ลงนามกำกับทุกหน้า
แบบรายงานฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
ดาวน์โหลด
!! ลงนามกำกับทุกหน้า
กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทใช้แบบรายงานฯ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
ดาวน์โหลด
!! ลงนามกำกับทุกหน้า
4. กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงดิจิทัลฯประกาศกำหนด เอกสารการสืบราคาท้องตลาด อย่างน้อย 3 ราย รวมทั้งการสืบราคาจากเว็บไซต์ อย่างน้อย 1 เว็บไซต์ เช่น ใบเสนอราคาสินค้า/ค่าจ้าง (quotation) ,รายการสินค้าที่แสดงราคา (Catalogue) , การ capture หน้าเว็บไซต์ที่แสดงราคา (หากเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงการคำนวณเป็นเงินบาท พร้อมทั้งระบุวันที่ในการคำนวณใหัชัดเจน)
!! ลงนามกำกับทุกหน้า
5. แบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ กรณีจ้างพัฒนาระบบ/โปรแกรม/เว็บไซต์ ฯลฯ
แบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ [ที่มา www.mict.go.th]
ดาวน์โหลด
!! ลงนามกำกับทุกหน้า
6. คกก.มท. 04 และหลักฐานประกอบการพิจารณา
กรณีเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของ อปท.
  • แบบ คกก.มท.04 ดาวน์โหลด
  • เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดาวน์โหลด
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2557 เ มื่อวันที่ 19 มิ.ย.57
!! ลงนามกำกับทุกหน้า
7. คกก.มท. 03 รายงานให้ คกก.จังหวัดทราบ หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ ปรับปรุงแบบฟอร์มตามมติที่ประชุม คกก.มท. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ดาวน์โหลด
!! ลงนามกำกับทุกหน้า
หมายเหตุ ::

สีฟ้า คือ แบบรายงานที่หน่วยงานต้องจัดทำ สีเขียว คือ เอกสารที่หน่วยงานต้องทำแล้วแต่กรณี
บัญชีแสดง URL สำหรับดาวน์โหลดแบบรายงาน ดาวน์โหลด