มท 0210.5/10126 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
    ตอบ จ.อุตรดิตถ์ กรณีเสนอ 2 โครงการ ที่มีรายละเอียดคล้ายกัน ต้องรวมโครงการหรือไม่
มท 0210.5/1846 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2557 เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
    ตอบ จ.กระบี่ - ไม่สามารถระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน spec
มท 0210.5/ว2718 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2555 เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
    - ประเด็นที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยการเช่า
- ประเด็นที่ 2 การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานในอินเตอร์เน็ต จัดเป็นการเช่าใช้ซอฟต์แวร์
- ประเด็นที่ 3 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
หมายเหตุ :: อ่านข้อหารืออื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย