ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2560 (เร่งด่วน) ครั้งที่ 2/2560 ครั้งที่ 3/2560 ครั้งที่ 4/2560 ครั้งที่ 5/2560
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการ - 20 พ.ย. 60 1 ก.พ. 61 3 พ.ค. 61 2 ส.ค. 61
กำหนดจัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ 9 พ.ย. 60 12 พ.ย. 60 15 ก.พ. 61 17 พ.ค. 61 16 ส.ค. 61
กำหนดส่งเอกสารฉบับแก้ไข - 15 พ.ย. 60 20 ก.พ. 61 22 พ.ค. 61 21 ส.ค. 61
กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 20 พ.ย. 60 19 พ.ย. 60 22 ก.พ. 61 24 พ.ค. 61 23 ส.ค. 61