ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มกราคม เมษายน พฤษภาคม  
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการ - - -  
กำหนดจัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ - -

- 23 พฤษภาคม 2560 (3/2560)

- 13 มิถุนายน 2560 (4/2560)

 
กำหนดส่งเอกสารฉบับแก้ไข - - 2 มิถุนายน 2560  
กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ - -